หน้าเว็บ

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ICT สพป.อด.2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เป็นเจ้าภาพในการจัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและกลุ่ม ICT UD2 อุดรธานี เขต ๒ ได้มีส่วนอย่างยิ่งในการอำนวยการด้านเทคโนโลยีในการจัดการพัฒนาในครั้งนี้สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการพัฒนาในครั้งนี้เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก..ศ. กำหนดเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการเพื่อพัฒนาสมรรถนะในการบริหารสถานศึกษาเชิงบูรณาการตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
ระบบอินเตอร์เนต


ภาระกิจสำคัญๆของกลุ่ม ICT UD2 ได้แก่ การวางระบบอินเตอร์เนต ระบบอินเตอร์เนตไร้สายภายในห้องประชุม  งานบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อภาพและบันทึกเสียง งานนำเสนอสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ระบบแสงสีเสียง และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
เกศินี ชัยโยบัว   ปรีดา พงษ์วุฒินันท์   อดิสรณ์ บุราณรัตน์

มุม ICT

เดชา ศรีโบราณ    ปราโมทย์  พละจิต

สมใจ  ปัญญาตระกูล (โน็ตบุ๊ค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น